مشاوره مدیریت فرایندها

تغییر فرهنگ سازمانی از وظیفه گرایی به فرایند گرایی مهمترین هدف از انجام پروژه های مدیریت فرایندهای کسب و کار است  فرایندها مهمترین ابزار سازمان برای دستیابی به استراتژی ها است، همسوئی این دو، کلید اثربخشی سازمانی است  یکپارچگی میان فرایندهای کسب و کار عامل اصلی کارائی سازمانی است   تنها آنچه اندازه گیری می شود، قابل مدیریت کردن استیک نتیجه اندازه گیری دقیق، اثربخش تر از هزار قضاوت کارشناسی است … ادامه خواندن مشاوره مدیریت فرایندها