تناقض استراتژیک اکتشاف و بهره برداری

  بازی با دو دست رویکردی برای غلبه بر تناقض استراتژیک کشف و بهره برداری مدیران امروز با گونه ای از دوگانگی در تصمیم گیری استراتژیک مواجه اند. از یک سو افزایش شدت فضای رقابتی آنها را به سمت اتخاذ رویکردهای کاهش هزینه و افزایش بهره وری سوق داده است و از سوی دیگر تلاطم و تغییرات محیطی نیاز به نوآوری را برای آنها تشدید کرده است. نوآوری در تولید … ادامه خواندن تناقض استراتژیک اکتشاف و بهره برداری