رهبری سازمانی انطباق گرا

رهبری سازمانی انطباق گرا حسین نوریان – دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار ما همیشه یک مدیر موفق را فردی قوی و مسلط تصور می کنیم که “دستیابی به چشم انداز بنگاه را از طریق اجابت کارکنان فراهم می کند” اما همواره رهبران با تجربه کسب و کار، یک نکته جدید مغفول مانده در این تشبیه قهرمانانه می یابند و ناکارامدی آن را در تمامی ابعاد مدیریتی سازمان و … ادامه خواندن رهبری سازمانی انطباق گرا