مزیت رقابتی اجتماعی

چگونه شرکت ها می توانند از مزیت های اجتماعی برای رشد و سودآوری استفاده کنند؟ • به دنبال بحران مالی جهانی، مشروعیت و نفوذ اجتماعی از کسب و کارها به سمت دولت تغییر می‌کند و دوباره در دوره‌ای دیگر از عملگرائی بزرگ‌تر، به سمت کسب و کار حرکت می‌کند. • ما “مزایای اجتماعی” را به عنوان توانایی بنگاه در ایجاد ارزش و دستیابی به مزیت رقابتی از طریق پایدار کردن … ادامه خواندن مزیت رقابتی اجتماعی