حسین نوریان، مشاور مدیریت کسب و کار، مشاور مدیریت استراتژیک

مشاوره مدیریت استراتژیک

chess banner

یر این باوریم که سازمان بدون استراتژی محکوم به فنا است همانطور که استراتژی گذاری نیز کاری سخت و پیچیده ای است. از این رو سعی کرده ایم با بهینه کاوی علل کلیدی موفقیت و شکست در انجام این پروژه ها، دانش مبتنی بر تجربی لازم را برای ارائه به مشتریانمان فراهم آوریم. معتقدیم رمز اصلی موفقیت در انجام مدیریت استراژیک ایجاد آگاهی در تیم اجرائی است پس  تدوین و مستند سازی دانش مدیریت استراتژیک و ترجمه و معرفی مدل های جدید را از جمله وظایف خود قرار داده ایم که نمونه های از آن در این وبگاه برای استفاده عموم قرار داده شده و دانش مکتوب تکمیلی را نیز در قالب پروژه های مشاوره به مشتریان تقدیم می نماییم.از نظر ما استراتژی خوب تصمیم مهم و قابل فهمی است که رویکرد آتی سازمان را با تغییر مواجه می کند، استراتژی منتخبی از آرزوهای ناسازگار و ناهماهنگ نیست بلکه رویکردی دقیق است که بر پایه مزیت های پایدار سازمان بنا شده است و حداکثر هماهنگی را با وضعیت محیط پیرامونی دارد. پس ما در انجام تحلیل استراتژیک مزیت های سازمان و ویژگی های کسب و کار را به دقت تحلیل کنیم. به اعتقاد ما استراتژی خوب باید برای بدنه سازمان قابل فهم باشد تا هرکس نقش خود را در دستیابی سازمان به اهدافش بیابد پس از مدل های مرجع برای ترجمه استراتژی به اهداف عملکردی واحدها و افراد نیز استفاد خواهیم کرد و نهایتا مکانیزمی را برای سازمان ایجاد می کنیم که بتواند مستمرا میزان دستیابی به اهداف خود را پایش و اندازه گیری نماید. می دانیم که تحلیل استراتژی در هر صنعت ویژگی های خود را دارد پس در انتخلی مدل تحلیلی مناسب وسواس خواهیم داشت. از مدل های استاندارد برای بهره گیری از دانش ضمنی موجود در آن استفاده خواهیم کرد اما خود را اسیر نتایج و فرضیات از پیش تعیین شده نخواهیم کرد و در نهایت با ارائه آموزش و مشاوره های تکمیلی مشتریانمان را در جاری سازی موفق استراتژی ها در سازمان یاری می دهیم که مشاوره مدیریت فرایندهای کسب و کار و مدیریت ریسک سازمانی از جمله آنها است. باور داریم که اجرای موثر فرایند مدیریت استراتژیک در سازمان نیاز به سازمان دهی مناسب دارد پس مشاوره راه اندازی دفتر مدیریت استراتژیک را نیز به مجموعه خدمات خود افزوده ایم. به تجربه دریافته ایم که شاخص های اندازه گیری اهداف استراتژیک یکی از اجزاء مهم در این فرایند است که کیفیت آنها ضامن تصمیم گیری دقیق  مدیران در هدایت استراتژیک سازمان خواهد بود پس محتوای دانشی غنی از شاخص های استراتژیک و بهینه کاوی جهانی آنها را فراهم آورده ایم که در قالب پروژه های مشاوره به کارفرمایان تقدیم می نماییم.

مشاوره مدیریت فرایندها

gears_banner1

شاید بتواند گفت فرایندهای کسب و کار سازمان، مهم ترین دارایی آن است زیرا بازدهی و اثربخشی بنگاه در نتیجه اجرای فرایندهای آن حاصل می گردد در حالی که عمده هدر رفت سرمایه مالی، فیزیکی و ناملموس سازمان نیز معلول ضعف در اجرای فرایندها یا اجرای فرایندهای ضعیف است.از سوی دیگر فرایندها، مهم ترین مجرای دستیابی سازمان به استراتژی ها و اهداف آن است. پس رویکرد اول ما در مشاوره مدیریت فرایندها در سازمان، همسوسازی آن با استراتژی ها است. ما بر این باوریم که سازمان وظیفه گرا نمی تواند بازدهی و اثربخشی لازم را داشته باشد و جاری سازی موثر فرایندها در سازمان وظیفه گرا نیز ناممکن است پس لازم می دانیم تمهیداتی را برای ایجاد ساختار فرایندگرا در سازمان به مشتریانمان پیشنهاد نماییم. فرایندهای کسب و کار خوب در عین حالی که از دانش ضمنی بهترین تجربیات جهانی بهره برده است، با ویژگی های خاص سازمان نیز مطابقت کامل دارد پس ما سعی می کنیم که در لابه های بالای درخت فرایندی سازمان از الگوهای مرجع استفاده کنیم ( که محتوای دانشی آن را به صورت مکتوب فراهم کرده ایم ) و زیرفرایندها و فعالیت ها را مطابق با خصوصیات منحصر به فرد سازمان طراحی نماییم. بر این باوریم که در بازطراحی فرایندها نباید وضع موجود مجددا مدل گردد زیرا این کار ارزش افزایی خاصی برای سازمان به همراه نخواهد داشت ضمن اینکه فرایندهای طراحی شده  نباید آنقدر با واقعیات سازمان فاصله داشته باشد که هرگز جاری سازی نشود پس روش ما مبتنی بر اندازه گیری و هدف گذاری سطح بلوغ فرایندی و آنالیز ریسک سازمانی است تا فرایندها به گونه ای طراحی شوند که ضمن ایجاد بهبود و ارزش افزایی بیشتر برای سازمان، امکان انجام آنها نیز وجود داشته باشد. به تجربه دریافته ایم که یکپارچگی میان برون داد و درون داد فرایندها یکی از عوامل کلیدی موفقیت در اجرای پروژه است پس تمهیدات خاصی را برای حصول اطمینان از آن به کار خواهیم بست. می دانیم که سازمان دهی حاکمیت فرایندی و تسهیل گری آن در سازمان ضامن استمرار چرخه مدیریت فرایندها است، پس مشاوره خود را با ارائه پیشنهاداتی برای سازمان دهی دفتر مدیریت فرایندها در سازمان و انتخاب مالکین فرایندها تکمیل می نماییم. در نهایت شاخص ها یکی از اجزای ضروری و مهم در تعریف فرایند است که روال مهم اندازه گیری و پایش بر مبنای آن انجام می گردد از این رو برای تمامی حوزه های فرایندی محتوای دانشی غنی از شاخص ها و بهینه کاوی جهانی آنها فراهم آورده ایم که در قالب پروژه ها به کارفرمایان تقدیم می کنیم.