مدل اجرائی مدیریت شایستگی و جانشین پروری

سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت

(مدل اجرایی مدیریت شایستگی و جانشین پروری جهت افزایش بلوغ فرایندی منابع انسانی در سازمان­ها)

 نویسنده مسئول: حسین نوریان، مدیر امور برنامه ریزی و توسعه سازمانی شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون

[email protected]

 

معصومه میراحمدی،کارشناس ارشد تجارت الکترونیک، دانشگاه شیراز

[email protected]

 

چکیده

 

بر اساس دیدگاه های جدید در علوم مدیریت خصوصا در حوزه مدیریت استراتژیک، دستیابی به اهداف راهبردی مستلزم توسعه شایستگی ها و قابلیت ها در مناظر مختلف راهبردی به ویژه مناظر سرمایه سازمانی و انسانی است. از این رو توسعه شایستگی ها و قابلیت های کارکنان بدون شک نقش به سزائی در دستیابی سازمان به اهداف راهبردی خود ایفا می نماید. در این مقاله سعی گردیده است با استقاده از مدل مرجع بلوغ منابع انسانی P-CMM مدلی برای توسعه شایستگی ها و قابلیت های سرمایه انسانی تدوین گردد. در این مدل به مراحل مختلف شناسائی نیازمندی های شایستگی، تهیه پروفایل های شایستگی شغل و شاغل، رویکردهای استاندارد به اندازه گیری شایستگی و تحلیل شکاف شایستگی و تدوین برنامه های توسعه شایستگی پرداخته شده است. در این مدل کلیه شایستگی های محوری مانند شایستگی های فنی و دانشی، مهارتی ، مدیریتی و شخصیتی مورد توجه قرار گرفته و ارتباط و یکپارچگی مدل مدیریت شایستگی با سایر فرایندهای حوزه سرمایه انسانی نیز تحلیل گردیده است.

مقاله در سیویلیکا

Govahi maghale

شما ممکن است این را هم بپسندید