اندازه گیری و پایش اعتبار نشان تجاری

در تاریخ ۱۵ الی ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۴ ، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ارزش آفرین دانش ، نوآوری و سرمایه فکری برگزار گردید. در این کنفرانس به غیر سمینار های علمی ، تجربیات برتر مدیریت دانش در کشور نیز توسط نمایندگان شرکت ها ارائه شد. در این خصوص تجربه برتر دانشی مربوط به اندازه گیری و پایش اعتبار نشان تجاری ، توسط آقایان نوریان و قاضی نور از شرکت ایریسا ارائه گردید که متن آن را در پرزنتیشن زیر قابل دستیابی است.

۲۰۱۶ Conference MAKE IRISA1

 

 

ارائه در کنفرانس بین المللی مدیریت دانش محور

ارائه در کنفرانس بین المللی مدیریت دانش محور

FullSizeRender (2)

شما ممکن است این را هم بپسندید