پایش و اندازه گیری فرایندها، شاخص های فرایندی، اندازه گیری فرایندهای کسب و کار، مشاوره مدیریت فرایندهای کسب و کار، دوره آموزشی مدیریت فرایندهای کسب و کار مدیریت فرایندهای کسب و کار، مدیریت عملکرد فرایندها، مدرس فرایندهای کسب و کار، حسین نوریان