مدیریت فرایندهای کسب و کار، حسین نوریان، مشاور مدیریت فرایندهای کسب و کار، مدرس مدیریت فرایندها مدیریت فرایندها، تجزیه و تحلیل فرایند، فرایندگرائی، نگرش فرایندی