مدیریت استراتژیک هلدینگ ها، تحلیل استراتژیک هلدینگها، گروه شرکت ها، استراتژی های هلدینگ حسین نوریان، مشاور مدیریت استراتژیک هلدینگ ها