برنامه ریزی جامع فنآوری اطلاعات، برنامه ریزی استراتژیک فن آوری اطلاعات، IT Master Plan، IT Strategic Plan، تحلیل استراتژیک فن آوری اطلاعات حسین نوریان، مشاور مدیریت استراتژیک، مدرس مدیریت استراتژیک، مشاور تدوین برنامه استراتژیک فن آوری اطلاعات

مشاوره برنامه ریزی جامع فن آوری اطلاعات

رویکرد و ضرورت های برنامه ریزی استراتژیک فنآوری اطلاعات

امروزه امکانات فن آوری اطلاعات فرصت های بکری را برای بنگاه های اقتصادی در حوزه های بازاریابی، تولید و عرضه محصولات و خدمات مختلف ایجاد کرده است که اغلب مدیران در صدد بهره گیری از آنها برآمده اند اما جهان دیجیتال با شتاب نمایی در حال دگرگونی دایمی است. پس سازمان های موفق باید در دو زمین بازی به صورت همزمان تلاش کنند، یکی در بهره گیری حداکثری از فرصت های کنونی فن آوری اطلاعات و دیگری در پیش بینی آینده و شکل دهی ویژگی های انعطاف و انطباق پذیری سازمان بر مبنای آن. شتاب تحولات دیجیتال و ارزش آفرینی اقتصادی ناشی از آن را به استعاره هندی مشهور قرار دادن یک دانه گندم در خانه اول شطرنج و دو برابر آن در خانه بعدی تشبیه کرده اند. با این تصاعد هندسی وقتی به نیمه صفحه شطرنج می رسیم دانه های گندم به اندازه یک زمین فوتبال جمع شده است و اگر قرار باشد بازی را تا آخر ادامه دهیم به کوهی از گندم، بزرگ تر از اورست احتیاج خواهیم داشت.
امروزه استراتژی های نوظهور فن آوری اطلاعات برای کمک به بنگاه ها توسعه یافته اند تا مدیران آنها بتوانند ابتدا چشم انداز بکارگیری این تکنولوژی در سازمان را ترسیم کنند و حوزه ها مختلف تاثیر آن بر سازمان را بسنجند و سپس تعیین کنند که چگونه و در چه مسیری می بایست به اهداف این چشم انداز دست یافت. یک برنامه جامع و دقیق استراتژیک فن آوری اطلاعات باید حاوی مولفه های زیر باشد

 • *ترسیم چشم انداز فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
 • *تصمیم گیریِ آنکه کجا و چگونه از امکانات فن آوری اطلاعات استفاده کنیم
 • *بکارگیری استراتژی های استراتژی های گسترش دامنه فن آوری اطلاعات
  *بکارگیری استراتژی های اکتشاف فرصت های فن آوری اطلاعات
 • *بکارگیری استراتژی های تحول آفرینی سازمانی با آوری اطلاعات

هدف از برنامه ریزی جامع فن آوری اطلاعات

 

ذینفعان کلیدی:

 • • هیات مدیره شرکتها به جهت سیاست و استراتژی گذاری فن آوری اطلاعات در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان و براورد هرچه بیشتر انتظارات ذینفعان سازمان با امکانات این فن آوری
 • • هیات مدیره شرکتها به جهت سیاست و استراتژی گذاری فن آوری اطلاعات در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان و براورد هرچه بیشتر انتظارات ذینفعان سازمان با امکانات این فن آوری
 • • مدیریت عامل شرکتها به جهت استراتژی و سیاست گذاری استفاده از امکانات فن آوری اطلاعات، شناخت حوزه های تحول و بهبود در این حوزه و برخورداری از نقشه راه دستیابی به چشم انداز فن آوری اطلاعات سازمان و حصول اطمینان از دستیابی به آن اهداف در اثر اجرای نقشه راه و برنامه های مرتبط با آن
 • • مدیریت فن آوری اطلاعات شرکتها، از جهت شناخت وضعیت موجود، اولویت های تحول و بهبود در حوزه فن آوری اطلاعات، برخورداری از استراتژی و اهداف راهبردی مصوب سازمان، امکان طرح ریزی برنامه دستیابی به اهداف فن آوری اطلاعات، برخورداری از اطلاعات بودجه بندی برای طرح ها و پروژه های توسعه و بهبود و ایجاد مکانیزم پایش و کنترل دستیابی به اهداف فن آوری اطلاعات
 • • مدیریت استراتژی و تعالی سازمانی شرکتها به جهت همسو سازی میان استراتژی ها، نقشه استراتژی و فرایندهای سازمان با برنامه جامع فن آوری اطلاعات و ارتباطات و حصول اطمینان از دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان و ماموریت های فرایندهای کسب و کار با پشتیبانی راه حل های فن آوری اطلاعات
 • • سرپرستان و کارشناسان واحد فن آوری اطلاعات از جهت شناخت حوزه های تحول و بهبود و امکان برنامه ریزی و کنترل پروژه های دستیابی به چشم انداز فن آوری اطلاعات در سازمان
 • • مدیران و معاونت های سازمان از جهت براورده شدن نیازمندی های آنان در حوزه پشنیبانی فن آوری اطلاعات

متدلوژی و مراحل انجام پروژه برنامه ریزی جامع فن آوری اطلاعات

متدلوژی انجام پروژه تدوین برنامه جامع فن آوری اطلاعات و ارتباطات شامل چهار مرحله به شرح زیر طرح ریزی شده است، در مرحله اول وضعیت موجود فن آوری اطلاعات، استراتژی ها و اهداف سازمان، چالش ها و قابلیت های موجود و تحلیل می گردد، در مرحله دوم بر اساس اطلاعات کسب شده در مرحله قبل استراتژی توسعه و تحول در حوزه فن آوری اطلاعات و اهداف کمی آن در مولفه های مختلف مانند زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری، سیستم های اطلاعاتی، شبکه، سیستم های پشتیبانی، فرایند فن آوری اطلاعات و … تعیین می گردد. در مرحله سوم فاصله وضعیت موجود از وضعیت هدف گذاری شده تحلیل شده و قابلیت های سازمانی که می بایست برای کاهش این شکاف در سازمان ایجاد گردد و مولفه های سازمانی دیگر که باید با اهداف استراتژیک فن آوری اطلاعات همسو شود، معین خواهد شد و در مرحله آخر نیز برنامه های عملیاتی شامل توصیف کامل پروژه هایی که می تواند منجر به تحقق اهداف تعیین شده در حوزه فن آوری اطلاعات گردد، تدوین می گردد.

برخی از گام های انجام پروژه در چهار مرحله فوق

 • • جمع آوری اطلاعات راه حل های فن آوری اطلاعات موجود و تحلیل قابلیت ها و محدودیت های هر یک
 • • مرور مجدد و تحلیل قوت ها و ضعف های استراتژیک در حوزه فن آوری اطلاعات
 • • مرور مجدد و تحلیل نیازمندی های ذینفعان اصلی در حوزه فن آوری اطلاعات
 • • مصاحبه با ذینفعان اصلی برای شناسائی و براورد انتظارات آنها از راه حل های فن آوری اطلاعات
 • • بررسی فرایندهای کسب و کار تدوین شده و اولویت های سیستمی شدن آنها
 • • بررسی فرایندهای کسب و کار تدوین شده و اولویت های گزارش دهی و کنترل عملکرد آنها با پشتیبانی فن آوری اطلاعات
 • • بررسی نقشه استراتژی سازمان و اهداف استراتژیک تعیین شده برای فن آوری اطلاعات در منظر فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد
 • • بررسی بلوغ فرایند فن آوری اطلاعات و چالش های آن
 • • بررسی و ارزیابی قابلیت های موجود در واحد فن آوری اطلاعات از حیث سرمایه انسانی و اطلاعاتی
 • • بررسی و تحلیل شاخص های فن آوری اطلاعات در وضعیت موجود شامل پایایی و قابلیت اطمینان سیستم ها، چابکی فرایند فن آوری اطلاعات و رضایت ذینفعان از آن
 • • شناسائی فرصت های تکنولوژیک محیطی فعلی در حوزه فن آوری اطلاعات
 • • بررسی سازمان های مشابه موفق در بکارگیری فن آوری اطلاعات
 • • تدوین چشم انداز فن آوری اطلاعات در سازمان
 • • تدوین بیانیه استراتژی فن آوری اطلاعات در سازمان
 • • تدوین شاخص های کمی برای هدف گذاری تحول، توسعه و بهبود در مولفه های فن آوری اطلاعات ( تابلوی اهداف فن آوری اطلاعات )
 • • بررسی نیاز به توسعه قابلیت های سرمایه انسانی واحد فن آوری اطلاعات ( تعداد نیروها، تنوع تخصص ها و … )
 • • بررسی نیاز به توسعه قابلیت های دانشی سرمایه انسانی واحد فن آوری اطلاعات
 •  • بررسی نیاز به فراهم آوری محتوای دانشی برای واحد فن آوری اطلاعات
 • • بررسی نیاز به تغییرات در سازماندهی واحد فن آوری اطلاعات و ساختار سازمانی آن
 • • بررسی نیاز به تغییرات در فرایند فن آوری اطلاعات
 • • بررسی نیاز به بکارگیری سیستم های اطلاعاتی برای فرایند فن آوری اطلاعات

مولفه هایی که در برنامه ریزی جامع فنآوری اطلاعات هدف گذاری می گردند:

 • •زیرساخت سخت افزاری و شبکه (ظرفیت و پایایی)
 • •زیر ساخت نرم افزار پایه و قابلیت های تکنولوژیک آن ( درجه به روز بودن، توسعه پذیری، قابلیت نگهداری، امنیت و …)
 • •مدیریت داده ها ( شناسائی داده ها، یکپارچگی و همپیوندی داده ها، تحلیل داده ها و …)
 • •سیستم های اطلاعاتی ( میزان پشتیبانی از فرایندهای کسب و کار و براورد نیاز کاربران، توسعه پذیری، امکان ارائه خدمات دیجیتال، یکپارچگی و …)
 • •سیستم های جانبی و ارتباطی ( براورد نیاز کاربران، ایجاد چابکی و انعطاف پذیری سازمانی و ….)
 • •سیستم های هوش تجاری ( افزایش توان تصمیم گیری سازمانی، افزایش توان تحلیل داده ها و …)
 • •امنیت اطلاعات ( کاهش ریسک خطر پذیری دارائی های اطلاعاتی سازمان)
 • •فرایند فن آوری اطلاعات ( بلوغ فرایندی، چابکی، براورد رضایت ذینفعان سازمان، بهره وری و … )

خروجی های پروژه

 • • سند شناخت وضعیت موجود فن آوری اطلاعات
 • • سند شناخت وضعیت موجود فن آوری اطلاعات
 • • سند چشم انداز فن آوری اطلاعات
 • • بیانیه استراتژی فن آوری اطلاعات
 • • تابلو اهداف فن آوری اطلاعات
 • • سند تحلیل فاصله و همسو سازی قابلیت ها
 • • منشور سبد پروژه های تحول، توسعه و بهبود فن آوری اطلاعات
 • • منشور پروژه های توسعه فن آوری اطلاعات

مزیت های این گروه مشاوره

تدوین برنامه جامع استراتژیک فن آوری اطلاعات از جمله حوزه های دشوار در مشاوره مدیریت به شمار می رود، زیرا انجام موثر آن نیازمند برخورداری از طیف متنوعی از تخصص ها در زمینه های مدیریت استراتژیک، فن آوری اطلاعات، مدیریت فرایندهای کسب و کار، آینده پژوهی و سیستم های اطلاعاتی است. این گروه مشاوره با فراهم آوری طیف گسترده ای از متخصصین زبده و برخورداری از تجربه تدوین برنامه جامع فن آوری اطلاعات در بیشت از ۲۰ سازمان آماده ارائه این خدمات به مشتریان گرامی است. برای تدوین برنامه جامع و دقیق فن آوری اطلاعات که بتواند مسیر رشد تکنولوژیک سازمان را به روشنی متجسم نماید و بهره برداری سازمان را از امکانات روزافزون آن تسهیل نماید، نیاز به استفاده از مدل های متنوع تحلیلی در حوزه های تحلیل استراتژیک، تحلیل ریسک و تحلیل فرایندی است که در سبد محصولات و خدمات این گروه مشاوره گردآوری شده است.

مدت زمان مورد انتظار و برنامه زمانبندی

اگر اطلاعات تحلیلی پایه مانند اسناد تحلیل استراتژیک، برنامه استراتژیک سازمان و فرایندهای کسب و کار آن از پیش موجود باشد، معمولا انجام پروژه برنامه ریزی استراتژیک فن آوری اطلاعات چهار تا پنج ماه به طول می انجامد

برای دریافت مشاوره برنامه ریزی جامع فن آوری اطلاعات و ارتباطات با ایمیل

hossein.nourian@gmail.com

تماس حاصل فرمایید یا فرم زیر را تکیمل نمایید

درخواست خدمات مشاوره

استقاده از مطالب فوق تنها با ذکر منبع مجاز است و در صورت استفاده تجاری از آن، پیگرد قانونی دارد