حسین نوریان، مشاور مدیریت استراتژیک، مشاور مدیریت برند تحلیل برند، تحلیل استراتژیک نشان تجاری، ارزش گذاری برند، قدرت برند، جایگاه برند

آزمودن روشهای پیشین بهره تازه ای ندارد، اندیشه را نو کنیم

نشان تجاری یا برند، مجموعه تداعیاتی است که به محض شنیدن نام سازمان یا محصول در ذهن مخاطب شکل می گیرد. تحقیقات فراوان نشان می دهد، نشان تجاری مهم ترین عامل تعیین کننده در رفتار خرید مصرف کننده است تا آنجا که امروزه نشان تجاری یکی از دارائی های مهم سازمان محسوب می گردد. نشان تجاری قابل تحلیل،برنامه ریزی، طراحی، پایش و اندازه گیری و حتا کمی سازی ریالی است و تحلیل استراتژیک برند یکی از پایه های تحلیل راهبردی در سازمان محسوب می گردد. مشاوره تحلیل استراتژیک برند با هدف شناسائی هویت مورد انتظار مشتریان و تصویر متناسب با آن و برنامه ریزی جهت دستیابی به نشان تجاری منطبق و با قدرت انجام می گردد.
ارزش هایی که این پروژه برای سازمان شما ایجاد می کند:
شناخت دقیق و کمی ابعاد نشان تجاری سازمان و محصولات در دیدگاه مشتران، شناخت ارزش فعلی نشان تجاری سازمان، فرهنگ سازی تمرکز بر مدیریت برند در سازمان، تکمیل چرخه تحلیل استراتژیک سازمان، شناسائی اقدامات ابتکاری اثربخش برای بهبود نشان تجاری سازمان و محصولات آن
خروجی های مورد انتظار
نتایج تحلیل برند ( جایگاه و قدرت )،نتایج اندازه گیری برند با استفاده از متد BAV، نتایج اندازه گیری ارزش برند، استراتژی های تقویت برند، اقدامات ابتکاری دستیابی به استراتژی های برند، فرایند مدیریت مستمر نشان تجاری در سازمان
عوامل کلیدی موفقیت
برگزاری اثربخش دوره های آموزشی، فرهنگ سازی مدیریت نشان تجاری به عنوان یک رویکرد مدیریتی مستمر در سازمان، سازماندهی مناسب تیم های تحلیل استراتژیک برند، ایجاد یکپارچگی میان تحلیل های برند و استراتژی در سازمان، همسو سازی سایر مولفه های سازمانی ( سبک رهبری، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و فرایندها ) با استراتژی های مدیریت برند
مدت زمان مورد نیاز
برای انجام مراحل ذکر شده و تولید خروجی های مورد انتظار به گونه ای که مدیریت سازمان بتواند بازخورد رویکردهای اتخاذ شده را مشاهده کند، مدت زمانی در حدود 6 تا 8 ماه مورد نیاز است که در این مدت گروه مشاورین بین 20 تا 25 نفر روز در انجام پروژه مشارکت خواهند داشت
مراحل انجام
سازماندهی تیم تحلیل استراتژیک برند در سازمان، تدوین متدلوژی انجام تحلیل، تدوین چک لیست های تحلیل داخلی جایگاه برند ( آگاهی و وفاداری) و قدرت برند ( تمایز و رابطه )، تدوین چک لیست های تحلیل برند از دیدگاه مشتریان، اندازه گیری جایگاه برند، اندازه گیری قدرت برند با استفاده از روش BAV ، کمی سازی ریالی ارزش برند، تحلیل مولفه های اثر گذار بر تمایز و رابطه، تحلیل مولفه های موثر بر آگاهی و وفاداری، راهبردگذاری گام به گام قدرت برند، تحلیل اقدامات ابتکاری، تدوین فرایند مدیریت مستمر برند در سازمان، همسو سازی مولفه های سازمانی ( ساختار، فرایندها، فرهنگ سازمانی، سبک رهبری ) با استراتژی های تقویت برند
مزیت های این گروه مشاوره
برخورداری از تجربه انجام پروژه های مشاوره تحلیل استراتژیک برند، برخورداری از متدلوژی های مرجع تحلیل استراتژیک برند و مدل های فرایندی مربوطه، ارائه خدمات آموزشی مدیریت نشان تجاری برای فرهنگ سازی موثر مدیریت برند در سازمان
متدلوژی های مرجع
ISO 10668 -Brand Valuation ، Strategic Brand Management - Kevin Lane Keller, BAV Method