مشاوره مدیریت استراتژیک، حسین نوریان، مدرس مدیریت استراتژیک، دوره آموزشی مدیریت استراتژیک، دوره آموزشی کارت امتیازی متوازان، آموزش کارت امتیازی متوازن آموزش مدیریت استراتژیک

آزمودن شیوه های پیشین بهره تازه ای ندارد، اندیشه را نو کنیم

استراتژی یک تصمیم جهت ساز و متحول کننده سازمانی است که می بایست بر مبنای شناخت موثر چالش های سازمان و متناسب با غلبه بر آنها اتخاذ گردد. استراتژی ها باید بر پایه مزیت های رقابتی پایدار سازمان استوار شوند و تبدیل به برنامه های اجرایی گردند که انجام آنها منجر به تحقق اهداف استراتژیک سازمان شود از اینرو.مشاوره مدیریت استراتژیک با هدف کمک به سازمان ها برای تخصیص مناسب منابع و همسوسازی تمامی مولفه های سازمانی برای دستیابی به اهداف و ایچاد تمایز رقابتی انجام می گردد. فرایند مدیریت استراتژیک شامل تعیین ماموریت و چشم انداز، انجام تحلیل های محیطی، داخلی و صنعت و رقابت،ذینفعان و مزیت های رقابتی است که متعاقب آن استراتژی های شرکت با رویکرد تحول و تغییر تدوین می گردد، برای مدیریت عملکرد استراتژیک هدف گذاری کمی و پایش مستمر آن انجام گرفته و با تعریف اقدامات ابتکاری و همسو سازی تمامی مولفه های سازمانی شامل فرایندها و ساختار و سبک رهبری، استراتژی های تعیین شده جاری سازی می گردد.
خروجی های مورد انتظار برای تهیه در پروژه مشاوره

انجام پروژه مدیریت استراتژیک منجر به تولید مستندات و گزارش هایی می گردد که از جمله خروجی های پروژه هستند که شامل این موارد خواهد بود: روش اجرایی تشریح کننده چرخه مدیریت استراتژیک و شیوه انجام آن در سازمان، اسناد جهت ساز استراتژیک (ماموریت، چشم انداز و ارزش های سازمانی)، تحلیل های استراتژیک (محیطی، داخلی، صنعت، ذینفعان، مزیت های رقابتی پایدار، DPM و رقابت) مقاصد استراتژیک، بیانیه استراتژی سازمان، نقشه استراتژی، تابلوهای اهداف سازمان و واحدها، شاخص های کمی پایش و اندازه گیری اهداف استراتژیک، دستورالعمل تشریح کننده مکانیزم اندازه گیری اهداف کمی، گزارش تحلیل همسوئی استراتژی با فرایندها و ساختار سازمانی

عوامل کلیدی موفقیت

تجربه انجام پروژه مشاوره مدیریت استراتژیک در بیش از شصت سازمان توسط این تیم مشاوره، نشان می دهد توجه به تمهیدات زیر موجب اطمینان بیشتر از اجرای موفقیت آمیز این پروژه در سازمان خواهد شد:

انجام تحلیل های روشمند، جامع و بررسی همه ابعاد تاثیر گذار در سازمان، تدوین استراتژی های مناسب، مبتنی بر مزیت های رقابتی،بدون تناقض و ایجاد کننده تمایز رقابتی، فرهنگ سازی مدیریت استراتژیک در سازمان و مواجهه با مدیریت استراتژیک به عنوان وظیفه هر روزه مدیران ، جاری سازی مدیریت استراتژیک در سازمان به صورت یک فرایند، سازماندهی مناسب بر مبنای استراتژی ها و همسو سازی استراتژی ها و فرایندهای جاری سازمان، بهره گیری از بهینه کاوی ها در شاخص های پایش و اندازه گیری استراتژی، برگزاری دوره های آموزشی موثر در تمامی لایه های سازمان و ایجاد همسویی کامل میان ساختار و فرایندها با اهداف استراتژیک

مدت زمان مورد نیاز

تجربه این گروه مشاوره نشان می دهد برای انجام مراحل ذکر شده و تولید خروجی های مورد انتظار به گونه ای که مدیریت سازمان بتواند بازخورد رویکردهای اتخاذ شده را مشاهده کند، مدت زمانی در حدود 6 ماه مورد نیاز است که در این مدت گروه مشاورین بین 20 تا 30 نفر روز کاری کامل در انجام پروژه مشارکت خواهند داشت. بدیهی است این مدت زمان به میزان تخصیص منابع تسهیل گری و درجه اولویت بخشی به این پروژه در سازمان نیز بستگی خواهد داشت.

برخی از فیلم های آموزشی درباره مدیریت استراتژیک را در لینک زیر ملاحظه نمایید

فیلم های آموزشی استراتژی

مراحل انجام

 فرایند مدیریت استراتژیک باید به گونه ای طرح ریزی شود که سازمان به طور مستمر بتواند چالش های محیطی، داخلی، بازار، رقابت، از هم گسیختگی های بازار و مانند آن را رصد و تحلیل نموده و برپایه آن تصمیم تحول آفرین استراتژیک را اتخاذ نماید. طبیعتا این تصمیم که همان استراتژی است باید در سازمان به صورت موثر اجرا شده و تمامی مولفه های مدیریتی با آن همسو گردد. به منظور انجام مدیریت استراتژیک در شرکت ایران دارو، متدولوژی شش مرحله ای بر اساس روش کارت امتیازی متوازن (BSC)  انتخاب شده است که دربردارنده گام هائی برای شناخت چالش های سازمانی، تصمیم گیری استراتژی، هدف گذاری، برنامه ریزی برای اجرا، اجرا و اندازه گیری دستیابی به اهداف است. مزیت روش کارت امتیازی متوازن توجه و تمرکزش بر اندازه گیری شاخص ها و همسو کردن تمامی واحدهای سازمانی و مولفه های ساختاری با استراتژی است و انجام آن در سازمان نه به صورت یک پروژه بلکه به شکل یک فرایند دائمی خواهد بود. گام آخر ( اندازه گیری، پایش و یادگیری ) اطلاعات لازم برای تحلیل استراتژیک (گام اول) در دوره های بعدی را ایجاد می کند که موجب می شود کارائی و اثربخشی فرایند مدیریت استراتژیک در سازمان به صورت مستمر بهبود بیابد. بر این اساس متدلوژی استقرار نظام مدیریت استرتژیک به شرح زیر خواهد بود.

گام اول (تحلیل استراتژیک) : در این گام با استفاده از روش های متعدد تحلیلی مانند داخلی، محیطی، رقابت، ذی نفعان، مزیت های رقابتی پایدار، ریسک و مانند آن چالش های اثرگذار سازمان مشخص می شود و فعن جامعی از وضعیت داخلی و محیطی آن فراهم می گردد.

گام دوم (تدوین استراتژی): در این گام اسناد جهت ساز استراتژیک تهیه می گردند و تحلیل های مربوط به اندازه گیری و شناخت موقعیت استراتژیک و استراتژی های کلان سازمان انجام می شود و در قالب بیانیه استراتژی مستند می شود

گام سوم (ترجمه استراتژی): بر اساس روش کارت امتیازی متوازن و با استفاده از ابزار نقشه استراتژی، بیانیه سازمان به اهداف استراتژیک در چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد ترجمه می گردد و برای هر یک از اهداف استراتژیک مندرج در نقشه، سنجه های پایش و اندازه گیری وضع می گردد.

گام چهارم (اجرای استراتژی): در این به منظور تعمیق بیشتر استراتژی در لایه های مختلف سازمان، نقشه استراتژی سطح شرکت به نقشه های استراتژی یا تابلوهای اهداف واحدها شکسته می شود و برای هریک از آنها اهداف استراتژیک واحدی و سنجه های پایش و اندازه گیری تدوین می شود تا سازمان از اطلاعات لازم برای مدیریت عملکرد استراتژیک برخوردار گردد.

گام پنجم (اجرای استراتژی): در این گام تمهیدات و اقدامات ابتکاری برای تحقق اهداف استراتژیک تدوین شده و به مدیران واحدها ابلاغ می گردد تا با اجرای آنها اهداف استراتژیک سازمان و واحدها محقق گردند. این ابتکارات می تواند از جنس برنامه ریزی و اجرای پروژه ها و یا بازنگری و بهبود فرایندهای داخلی سازمان باشد.

گام ششم (پایش و اندازه گیری): در گام آخر سنجه های تعیین شده برای اهداف استراتژیک سازمان و واحدها اندازه گیری می شود تا میزان دستیابی به اهداف و استراتژی مشخص گردد و اطلاعات لازم برای بهبود در دوره های بعدی فراهم شود.

مزیت های این گروه مشاوره

این تیم مشاوره به منظور ایجاد اطمینان از اثربخشی کامل پروژه های مشاوره مدیریت استراتژیک و ایجاد رضایت حداکثری کارفرمایان محترم، مجموعه قابلیت هایی را به عنوان مزیت های رقابتی به شرح زیر فراهم کرده است:

برخورداری از تجربه مشاوره مدیریت استراتژیک در تعداد قابل توجهی از سازمان ها، بکارگیری کارشناسان کارازموده و دارای تجربه اجرایی و دانش کاربردی، ارائه نتایج بهینه کاوی اهداف کمی استراتژیک در سازمان های پیشرو جهان، برگزاری دوره های آموزشی اثربخش در لایه های مدیریتی و کارشناسی سازمان، انجام تحلیل های پایه ای استراتژیک به صورت کامل و همکاری در تدوین تمامی خروجی های مورد انتظار ، همراهی با کارفرما تا انجام یک دور کامل از چرخه فرایند مدیریت استراتژیک و دستیابی به نتایج ، ارائه منبع دانشی غنی در حوزه مدیریت استراتژیک، بکارگیری تعداد قابل توجهی از تکنیک های تحلیل استراتژیک و مدل به روز کارت امتیازی متوازن برای ایجاد نظام مدیریت عملکرد استراتژیک

متدلوژی مرجع

برای انجام تحلیل استراتژیک مدل های فراوانی وجود دارد که هر یک به فراخور فضای کسب و کار از قابلیت متفاوتی برخوردار است. این گروه مشاوران برای انتخاب مدل تحلیلی مناسب، ابتدا محیط کسب و کار صنعت مربوطه را با شاخص های پیش بینی پذیری، شکل پذیری و دشواری، تحلیل نموده و سپس برمبنای آن، مدل های تحلیلی مناسب را انتخاب می نماید. روش های تحلیلی مانند الگوی PESTEL برای تحلیل محیطی، الگوی زنجیره ارزش پورتر و BAV برای تحلیل داخلی و قابلیت ها، الگوی پنج نیروی رقابتی پورتر برای تحلیل رقابت، الگوی پیشنهادی EFQM برای تحلیل ذینفعان، روش DPM برای تحلیل سبد محصولات و خدمات و استراتژی اقیانوس آبی برای تحلیل تمایز و مدل کارت امتیازی متوازن برای مدیریت عملکرد استراتژیک از جمله متدهای پر استفاده در تحلیل های استراتژیک این گروه مشاوره می باشند. در سازمان هایی که شاخص دگرگونی های محیطی قابل توجه باشد، از شیوه آنالیز ریسک استراتژیک نیز استفاده خواهد شد

سوابق اجرا

شرکت ایریسا، شرکت پتروشیمی رجال، گروه صنایع غذایی اصالت، شرکت میکروالکام، شرکت بهتراشان، شرکت سامانه های دلفین، گروه صنعتی انتخاب، اسنوا، شرکت فراز گستر، شرکت سروهیدرولیک، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان، شرکت توزیع برق مشهد، شرکت توزیع برق اصفهان، شرکت اک تک تکنولوژی، شرکت افرا چوب، موسسه آموزش عالی برهان، آزمایشگاه آریا، شرکت شاخص کنترل اسپادان، شرکت ونوس شیشه، پژوهشگاه نیرو، استانداری اصفهان، شرکت GBB ، شرکت پحش مٰژده ، هلدینگ آرینا ، شرکت ماشین سازی اراک ، شرکت ایران خودرو خراسان ، شرکت مهندسین مشاور پارس جویاب