مشاوره مدیریت استراتژیک، حسین نوریان، مدرس مدیریت استراتژیک، دوره آموزشی مدیریت استراتژیک، دوره آموزشی کارت امتیازی متوازان، آموزش کارت امتیازی متوازن آموزش مدیریت استراتژیک

آیا برای موفقیت آماده اید؟

مشاوره مدیریت استراتژیک با هدف کمک به سازمان ها برای تخصیص مناسب منابع و همسوسازی تمامی مولفه های سازمانی برای دستیابی به اهداف و ایچاد تمایز رقابتی انجام می گردد. فرایند مدیریت استراتژیک شامل تعیین ماموریت و چشم انداز، انجام تحلیل های محیطی، داخلی و صنعت و رقابت،ذینفعان و مزیت های رقابتی است که متعاقب آن استراتژی های شرکت با رویکرد تحول و تغییر تدوین می گردد، برای مدیریت عملکرد استراتژیک هدف گذاری کمی و پایش مستمر آن انجام گرفته و با تعریف اقدامات ابتکاری و همسو سازی تمامی مولفه های سازمانی شامل فرایندها و ساختار و سبک رهبری، استراتژی های تعیین شده جاری سازی می گردد.
مراحل انجام

سازماندهی پروژه، تشکیل تیم های تحول استراتژیک، تحلیل کلی فضای کسب و کار و انتخاب مدل تحلیلی مناسب، انجام تحلیل ذینفعان، تدوین ماموریت و چشم انداز، انجام تحلیل های داخلی، محیطی، آنالیز ریسک استراتژیک، تحلیل صنعت، تحلیل بازار و محصول ، تحلیل اقیانوس آبی ، استراتژی گذاری و تدوین مقاصد استراتژیک، تدوین نقشه استراتژی و اهداف کمی سازمان ، تدوین تابلوی اهداف کمی واحدها، تدوین روال پایش و اندازه گیری اهداف ، همسوسازی استراتژی ها با فرایندها، همسوسازی استراتژی ها با ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی

مزیت های این گروه مشاوره

برخورداری از تجربه مشاوره مدیریت استراتژیک در تعداد قابل توجهی از سازمان ها، ارائه نتایج بهینه کاوی اهداف کمی استراتژیک در سازمان های پیشرو جهان، برگزاری دوره های آموزشی اثربخش در لایه های مدیریتی و کارشناسی سازمان، انجام تحلیل های پایه ای استراتژیک به صورت کامل و همکاری در تدوین تمامی خروجی های مورد انتظار ، همراهی با کارفرما تا انجام یک دور کامل از چرخه فرایند مدیریت استراتژیک و دستیابی به نتایج ، ارائه منبع دانشی غنی در حوزه مدیریت استراتژیک

متدلوژی مرجع

برای انجام تحلیل استراتژیک مدل های فراوانی وجود دارد که هر یک به فراخور فضای کسب و کار از قابلیت متفاوتی برخوردار است. این گروه مشاوران برای انتخاب مدل تحلیلی مناسب، ابتدا محیط کسب و کار صنعت مربوطه را با شاخص های پیش بینی پذیری، شکل پذیری و دشواری، تحلیل نموده و سپس برمبنای آن، مدل های تحلیلی مناسب را انتخاب می نماید. روش های تحلیلی مانند الگوی PESTEL برای تحلیل محیطی، الگوی زنجیره ارزش پورتر و BAV برای تحلیل داخلی و قابلیت ها، الگوی پنج نیروی رقابتی پورتر برای تحلیل رقابت، الگوی پیشنهادی EFQM برای تحلیل ذینفعان، روش DPM برای تحلیل سبد محصولات و خدمات و استراتژی اقیانوس آبی برای تحلیل تمایز و مدل کارت امتیازی متوازن برای مدیریت عملکرد استراتژیک از جمله متدهای پر استفاده در تحلیل های استراتژیک این گروه مشاوره می باشند

سوابق اجرا

شرکت ایریسا، موسسه آموزش عالی برهان، شرکت ونوس شیشه، شرکت فولاد مبارکه، شرکت پارس جویاب، شرکت فولاد اکسین، شرکت اک تک تکنولوژی، شرکت بیمه گلبن، پژوهشگاه نیرو، هولدینگ معادن و فلزات، شرکت توزیع برق مشهد، شرکت میکرو الکامپ و ...

خروجی های مورد انتظار

اسناد ماموریت و چشم انداز، تحلیل های محیطی، داخلی، صنعت، ذینفعان، مقاصد استراتژیک، استراتژی های سازمان، نقشه استراتژی، تابلوهای اهداف سازمان و واحدها، شاخص های کمی اهداف، مکانیزم اندازه گیری اهداف کمی، تحلیل همسوئی فرایندها، تحلیل همسوئی سازماندهی، نتایج تحلیل ریسک استراتژیک

عوامل کلیدی موفقیت

انجام تحلیل های روشمند، جامع و بررسی همه ابعاد تاثیر گذار در سازمان، تدوین استراتژی های مناسب، مبتنی بر مزیت های رقابتی،بدون تناقض و ایجاد کننده تمایز رقابتی، فرهنگ سازی مدیریت استراتژیک در سازمان و مواجهه با مدیریت استراتژیک به عنوان وظیفه هر روزه مدیران ، جاری سازی مدیریت استراتژیک در سازمان به صورت یک فرایند، سازماندهی مناسب بر مبنای استراتژی ها و همسو سازی استراتژی ها و فرایندهای جاری سازمان

مدت زمان مورد نیاز

برای انجام مراحل ذکر شده و تولید خروجی های مورد انتظار به گونه ای که مدیریت سازمان بتواند بازخورد رویکردهای اتخاذ شده را مشاهده کند، مدت زمانی در حدود 6 تا 8 ماه مورد نیاز است که در این مدت گروه مشاورین بین 20 تا 30 نفر روز در انجام پروژه مشارکت خواهند داشت

به اشتراک گذاری

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail