مشاوره مدیریت فرایندها، حسین نوریان مدرس مدیریت فرایندهای کسب و کار، مدیریت فرایندهای کسب و کار، تجزیه و تحلیل فرایندها، تدوین فرایندها، تحلیل فرایندهای کسب و کار

آیا برای موفقیت آماده اید؟

مشاوره مدیریت فرایندها، با هدف تغییر فرهنگ سازمانی از وظیفه گرا به فرایندگرا، همسوسازی راهبردها و فرایندها، شناسائی و حذف فعالیت های فاقد ارزش افزایی و ایجاد فرایندهای ارزش افزا، ایجاد زمینه لازم برای اندازه گیری و پایش عملکرد سازمان از طریق عملکرد فرایندها، استاندارد سازی فرایندها جهت ایجاد فهم یکسان از آن در بدنه سازمان و لحاظ یکپارچگی دقیق بین فرایندی انجام می پذیرد.
مراحل انجام

سازماندهی پروژه، تشکیل تیم های تحلیل و مدل سازی فرایندها، شناخت وضعیت موجود و اندازه گیری اولیه بلوغ فرایندی، مدل سازی نقشه فرایندی سطح 1، شناخت و مدل سازی فرایندهای کسب و کار، تدوین شناسنامه فرایندها، تدوین نقشه فرایندها، مدیریت ریسک جاری سازی فرایندها، تدوین روال های جاری سازی، تدوین مکانیزم پایش و اندازه گیری ، تحلیل سطح بلوغ نهای، همکاری در یک دوره پایش و اندازه گیری

بر اساس نیاز کارفرما، تدوین معماری فرایندی، کارکردی و داده ای سیستم های اطلاعاتی مطلوب منطبق با فرایندهای مدل سازی شده نیز انجام خواهد شد

مزیت های این گروه مشاوره

برخورداری از تجربه انجام بزرگترین پروژه های مشاوره مدیریت فرایندها در سطح کشور، برخورداری از منبع دانشی مربوط به کلیه فرایندهای اصلی کسب و کار، برخورداری از بانک اطلاعاتی شاخص های عملکرد فرایندی و بهینه کاوی جهانی آن ، برخورداری از مدل های مرجع فرایندی مانند CMMi، APQC ، ITIL , ...

متدلوژی های مرجع

برای استقرار چرخه مدیریت فرایندهای کسب و کار و شناخت حوزه های اصلی از متدلوژی و مرجع فرایندی APQC استفاده خواهد شد. مدل CMMi الگوی مرجع برای اندازه گیری سطح بلوغ فرایندی خواهد بود و برای هر یک از فرایندهای کسب و کار نیز مرجع دانشی خاص آن حوزه مانند ITIL. People CMM, BSC, ISO 18000, ISO 27000 , APQP, ... استفاده خواهد شد

خروجی های مورد انتظار

نتایج اندازه گیری سطح بلوغ فرایندی، نتایج تحلیل شکاف فرایندی، نقشه فرایندی سطح 1 ، شناسنامه فرایندها، نقشه فرایندها، نتایج تحلیل ریسک جاری سازی، روال های جاری سازی، مشخصات شاخص های پایش و اندازه گیری، نتایج یک دوره پایش و اندازه گیری فرایندها

در صورت درخواست کارفرما، معماری ( کارکردی، فرایندی و داده ای ) سیستم اطلاعاتی منطبق با فرایندهای مدل سازی شده نیز ارائه می گردد

عوامل کلیدی موفقیت

برگزاری اثربخش دوره های آموزشی، فرهنگ سازی فرایندگرایی در سازمان، سازماندهی اثربخش مدیریت فرایندها، ایجاد حاکمیت فرایندی اثربخش در سازمان، استفاده مناسب از الگوهای مرجع، همسو سازی دقیق استراتژی ها و فرایندها، استفاده از سیستم اطلاعاتی مناسب برای جاری سازی فرایندها، استفاده از ابزار مناسب برای پایش و اندازه گیری شاخص های فرایندی

مدت زمان مورد نیاز

برای انجام مراحل ذکر شده و تولید خروجی های مورد انتظار به گونه ای که مدیریت سازمان بتواند بازخورد رویکردهای اتخاذ شده را مشاهده کند، مدت زمانی در حدود 6 تا 8 ماه مورد نیاز است که در این مدت گروه مشاورین بین 20 تا 30 نفر روز در انچام پروژه مشارکت خواهند داشت

سوابق اجرا

شرکت فولاد مبارکه ، فولاد خوزستان ، فولاد هرمزگان ، فولاد اکسین ، شرکت ایریسا، شرکت فولاد امیرکبیر، شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، شرکت فولاد آلیاژی ایران، شرکت توزیع برق مشهد، شرکت ورق خودرو چهارمحال بختیاری، شرکت ونوس شیشه، پژوهشگاه نیرو، موسسه آموزش عالی برهان، شرکت پارس جویاب و ...

به اشتراک گذاری

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail