حسین نوریان، مشاور مدیریت کسب و کار

برگزیده به عنوان مهندس برتر در سال 1395

بر اساس ارزیابی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان و انجمن خدمات مهندسی در جشنواره روز مهندسی برگزار شده در اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان اصفهان

توصیه نامه ها

 
 
 
 
 

به اشتراک بگذارید

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail