حسین نوریان، مدرس مدیریت استراتژیک، مدرس مدیریت فرایندهای کسب و کار، مدرس مدیریت ریسک سازمانی دوره آموزشی مدیریت استراتژیک، دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی، دوره آموزشی مدیریت فرایندهای کسب و کار