استراتژی های هلدینگ ، استراتژی گروه شرکت ها ، استراتژی های سبد شرکت ها ، استراتژی های سرپرستی هلدیتگ ها ، استراتژی های رشد هلدینگ ها ، تحلیل استراتژیک هلدینگ حسین نوریان ، مشاور مدیریت استراتژیک ، مشاور مدیریت استراتژیک هلدینگ ها ، مدرس مدیریت استراتژیک ، فیلم آموزشی ، دوره آموزشی مدیریت استراتژیک هلدینگ ها

فلسفه پیدایش هلدینگ و هم افزایی گروه شرکت ها
استراتژی های سرپرستی در هلدینگ و گروه شرکت ها