استراتژی، تصمیم گیری استراتژیک، تحلیل استراتژیک، اشتباهات استراتژیک، خطا در تصمیم گیری، خطاهای شناختی، خطاهای ادراکی حسین نوریان، مشاور مدیریت استراتژیک

خطاهای شناختی در تصمیم گیری استراتژیک

پژوهشگران بین رشته ای مدیریت استراتژیک و روانشناسی ده ها خطای شناختی را یافته و بررسی کرده اند که موجب کاهش قدرت تصمیم گیری مدیران می گردد و یا کیفیت تصمیمات آنها را پایین می آورد. بر مبنای تحقیق گروه مشاوران مکنزی، خطاهای شناختی زیر عمده ترین اشتباهات رایج در تصمیم گیری استراتژیک در سازمان های موفق بوده است.

خطاهای تمایل به اقدام

محرک اقدام زودهنگام بدون بررسی کامل و همه جانبه تصمیم

خطاهای ناشی از منافع

ناتوانی در تصمیم گیری یا کاهش کیفیت و دقت تصمیمات ناشی از همسو نبودن اهداف و انگیزه های فردی و واحدی با کل سازمان

خطاهای تبعیت از الگوها

تعمیم رویدادها یا تصمیمات یا موفقیت ها و شکست های قبلی به موضوع تصمیم گیری جدید یا تاثیر پذیری از افراد یا شیوه بیان

خطاهای تمایل به ثبات

اینرسی و مقاومت در برابر تغییر به دلیل ترسی از شکست، ریسک ها و عدم قطعیت ها

خطاهای اجتماعی

تمایل به تبعیت از جمع یا فرد دیگر و گریز از چالش و تعارض

برای دریافت اطلاعات بیشتر یا مشاوره مدیریت استراتژیک، با ایمیل hossein.nourian@gmail.com تماس حاصل فرمایید

منابع:

The Halo Effect and Other Managerial Illusions,Mckiensy Group 

Case Of Behavioral Strategy McKiensy Group