مدیریت فرایندهای کسب و کار، تحلیل فرایندها، طراحی فرایندها، ارزیابی سطح بلوغ فرایندهای کسب و کار، اندازه گیری بلوغ فرایندی، تحلیل بلوغ فرایندها، حسین نوریان، مشاور مدیریت فرایندها، مدرس مدیریت فرایندهای کسب و کار

ارزیابی بلوغ سازمان برای استقرار مدیریت فرایندها، ارزیابی سطح بلوغ هر فرایند

همانگونه که در مقاله دیگر نیز اشاره شد، سازمان ها از حیث میزان بلوغ فرایندی شان با یکدیگر متفاوت هستند و طبیعتا میزان بلوغ فرایندی رابطه مستقیمی با اثربخشی فرایندها و در نتیجه آن بهره وری و کارائی سازمان دارد. یکی از عوامل کلیدی موفقیت در اجرای پروژه های مدیریت فرایندهای کسب و کار اندازه گیری و ارزیابی سطح بلوغ سازمان برای استقرار مدیریت فرایندها و نیز اندازه گیری سطح بلوغ هر فرایند و هدف گذاری برای آنها است. باید توجه داشت که زمانی که از سطح بلوغ فرایندی صحبت می کنیم ،چند دیدگاه متفاوت می تواند برداشت شود که البته ارزیابی همه آنها نیز ضروری است. یکی ارزیابی سطح بلوغ سازمان برای موفقیت در مدیریت فرایندهای کسب و کار است. عوامل موثر بر این ارزیابی عمدتا موارد مدیریتی مانند سبک رهبری و فرهنگ سازمانی است. دیدگاه دیگر در ارزیابی سطح بلوغ، اندازه گیری میزان بلوغ جاری سازی هر فرایند است که عوامل آن برای تمامی فرایندهای کسب و کار مشابه و مشترک است در این حوزه میزان بلوغ هر فرایند بر اساس عواملی چون، میزان آگاهی کارکنان از آن فرایند، نحوه حاکمیت و مدیریت تغییرات در فرایند، میزان مستند سازی و احیانا پشتیبانی سیستمی آن، میزان تحلیل ریسک پذیری فرایند، نوع و میزان اندازه گیری شاخص های کارائی و اثربخشی فرایند و نیز مقدار نهادینه بودن بهبود مستمر در فرایند و مانند آن است. نوع آخر از ارزیابی سطح بلوغ فرایندی بررسی سطح بلوغ محتوایی فرایندها خواهد بود که به بررسی میزان لحاظ شدن محتوای فرایندی موجود در بهینه کاوی ها و الگوهای مرجع در فرایندهای کسب و کار آن سازمان است.

ضرورت اندازه گیری سطح بلوغ آمادگی سازمان برای استقرار مدیریت فرایندها:

اندازه گیری سطح آمادگی سازمان برای استقرار نظام مدیریت فرایندها در ابتدای پروژه انجام می شود و از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا در صورتی که ویژگی های رهبری، مدیریتی و فرهنگی سازمان برای پشتیبانی از این نظام آماده نباشد، احتمال شکست در انجام پروژه و ناتوانی سازمان در بهره گیری از فواید مدیریت فرایندهای کسب و کار بسیار زیاد خواهد بود. معمولا از نتایج این اندازه گیری برای تدوین نقشه راه بهبود سبک رهبری و فرهنگ سازمانی از طریق آموزش، مدیریت دانش، مربی گری سازمانی و مانند آن استفاده می شود. مناسب است اندازه گیری سطح بلوغ آمادگی سازمان در دوره های زمانی سالیانه یا دوساله نیز اندازه گیری شود. بر اساس مدل “مایکل همر” عوامل موثر بر سطح بلوغ آمادگی سازمان به شرح زیر است. این عوامل در چک لیست های اندازه گیری استاندارد نیز تدوین گردیده که این گروه مشاوره آماده همکاری در ارزیابی بر مبنای آن است:

مشخصه های اندازه گیری میزان بلوغ آمادگی سازمان برای اجرای مدیریت فرایندهای کسب و کار

رهبری:

 • آگاهی ( آگاهی مدیران ارشد از ضرورت مدیریت فرایندها )
 • همسوئی ( میزان همسوئی مدیران سازمان در لایه های مختلف با مدیریت فرایندها )
 • رفتار ( رفتار تصمیم گیری و بهبود مدیریتی برمبنای الگوی مدیریت فرایندها )
 • سبک ( سبک رهبری متناسب )

فرهنگ:

 • فرهنگ کارتیمی متناسب
 • تمرکز بر مشتری فرایند
 • مسئولیت ( پاسخگوئی به نتایج و شاخص ها )
 • نگرش به تحول ( تمایل به تغییر و بهبود )

تخصص:

 • شایستگی کارکنان
 • متدولوژی مورد استفاده

حاکمیت مدیریت فرایندها:

 • مدل فرایندی ( گستردگی و میزان پوشش )
 • پاسخگوئی ( وظیفه ای، فرایندی )
 • یکپارچگی ( مشارکت ذینفعان )

مشخصه های اندازه گیری میزان بلوغ جاری سازی هر فرایند:

بر اساس مدل مایکل همر، به غیر از اندازه گیری سطح بلوغ آمادگی سازمان برای استقرار فرایندهای کسب و کار، میزان بلوغ جاری سازی هر فرایند نیز قابل اندازه گیری است. اندازه گیری میزان بلوغ جاری سازی هر فرایند می تواند برای هدف گذاری به منظور ایجاد همسوئی میان استراتژی ها و فرایندها به کار رود. طبیعتا برای هر فرایندی که نقش بیشتری در دستیابی به اهداف استراتژیک ایفا کند، میزان بلوغ جاری سازی بیشتری باید هدف گذاری شود. خروجی های اندازه گیری سطح بلوغ جاری سازی، نقاط ضعف استقرار هر یک از فرایندها را نیز مشخص می کند که می تواند اطلاعات مفیدی را برای بر طرف کردن آنها در اختیار می گذارد.

طراحی فرایندها:

 • هدف (تدوین و شفافیت اهداف و ماموریت )
 • زمینه و محتوی (تدوین تمامی مشخصه های توصیف کننده فرایند)
 • مستند سازی ( صحت، کفایت، اشتراک گذاری و … )

اجرا کنندگان فرایندها:

 • دانش و آگاهی ( از محتوای فرایند )
 • مهارت ( حل مساله و بهبود مستمر )
 • شیوه عملکرد ( رفتار کاری بر مبنای دیدگاه فرایندگرا )

مالکیت فرایندها:

 • شناسائی ( رسمیت نقش مالکین فرایندها )
 • فعالیت ها ( انجام فعالیت های تحلیل، تدوین، بازنگری، پایش و بهبود )
 • اختیار ( توانائی کامل پشتیبانی از اجرا و انجام اصلاحات و تغییرات )

زیرساخت فرایندها:

 • سیستم های اطلاعاتی ( کیفیت و میزان پوشش )
 • سیستم مدیریت منابع انسانی ( همسوئی نظام های مدیریت عملکرد و پاداش با مدیریت فرایندها )

شاخص های فرایندی:

 • شناسائی ( تدوین شاخص های مناسب برای فرایندها )
 • میزان استفاده ( نفوذ کاربری شاخص ها در تصمیم گیری های مدیریتی )

باید توجه داشت برای اندازه گیری سطح بلوغ فرایندهای کسب و کار چک لیست های دیگری مانند CMMi نیز وجود دارد که در مواردی از کارائی بیشتری برخوردارند

این مطالب را هم ملاحظه فرمایید:

اندازه گیری سطح بلوغ فرایندی

مدل فرایندی بلوغ قابلیت CMMi

درخواست خدمات مشاوره

استفاده از مطالب فوق با ذکر ماخذ مجاز است

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا مشاوره مدیریت فرایندها با ایمیل

hossein.nourian@gmail.com

تماس حاصل فرمایید