مشتریان

قهرمان داستان، مشتریان ما هستند

آزمودن روشهای پیشین بهره تازه ای ندارد، اندیشه را نو کنیم

در سالهای گذشته مفتخر به ارائه خدمات مشاوره ای یا آموزشی به سازمانهایی از جمله شرکت های فوق بوده ام

دریافت فایل رزومه