مشاوره مدیریت ریسک سازمانی، حسین نوریان، مدرس مدیریت ریسک سازمانی، دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی، آموزش مدیریت ریسک آموزش مدیریت ریسک سازمانی، ریسک سازمانی، ریسک استراتژیک

آیا برای موفقیت آماده اید؟

مشاوره مدیریت ریسک با هدف شناخت عدم قطعیت های محیطی، نحوه تاثیر گذاری آنها بر سازمان و روش مواجهه مناسب با آنها برای به حداکثر رسانی منافع و فرصت های ناشی از عدم قطعیت و حذف یا کاهش تاثیر تهدیدی آنها انجام می گردد. امروزه تحلیل ریسک سازمانی در تحلیل های استراتژیک به ویژه تحلیل محیطی جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. مشاوره مدیریت ریسک به سازمان کمک می کند تعادل مناسبی را بین تامین انتظارات سهامداران و سایر ذینفعان با آستانه ریسک پذیری سازمان برقرار نمایند
مراحل انجام

سازماندهی مدیریت ریسک در شرکت، تدوین متدلوژی مدیریت ریسک ، تشکیل تیم های تحلیل ریسک، تحلیل ذینفعان با رویکرد مدیریت ریسک، تحلیل عدم قطعیت های محیطی و نحوه تاثیر گذاری، تحلیل آستانه ریسک پذیری سازمان، تحلیل کمی ریسک، تحلیل و تدوین روش های مواجهه، تدوین دستورالعمل های پایش و کنترل، یک دوره اندازه گیری و پایش ریسک های سازمانی

مزیت های این گروه مشاوره

برخورداری از تجربه انجام بزرگترین پروژه های مشاوره مدیریت ریسک سازمانی در سطح کشور، برخورداری از متدلوژزی های مرجع مدیریت ریسک و مدل های فرایندی مربوطه، ارائه خدمات آموزشی مدیریت ریسک برای غنا بخشی به پروژه مشاوره

متدلوژی های مرجع

APQC Risk Management Process , FMEA , COSO Methodology , ISO 31000;2009, M-O-R Risk Frame Work

سوابق اجرا

شرکت ایریسا، شرکت فولاد مبارکه، شرکت فولاد اکسین، شرکت فولاد امیرکبیر، شرکت ونوس شیشه، شرکت اک تک، شرکت ونوس شیشه، پژوهشگاه نیرو، شرکت توزیع برق مشهد و ...

خروجی های مورد انتظار

فرایند و متدلوژی مدیریت ریسک ( متناسب سازی شده برای سازمان ) ، سند سازماندهی مدیریت ریسک در سازمان ، نتایج تحلیل انتظارات ذینفعان و همسو سازی با استراتژی، نتایج تحلیل ریسک استرتژیک، فرایند و عملیات، مالی و سرمایه سازمانی، نتایج یک دوره پایش و اندازه گیری ریسک

عوامل کلیدی موفقیت

برگزاری اثربخش دوره های آموزشی، فرهنگ سازی مدیریت ریسک به عنوان یک وظیفه مدیریتی مستمر در سازمان، سازماندهی مناسب تیم های تحلیل ریسک، ایجاد یکپارچگی میان تحلیل های ریسک و استراتژی در سازمان

مدت زمان مورد نیاز

برای انجام مراحل ذکر شده و تولید خروجی های مورد انتظار به گونه ای که مدیریت سازمان بتواند بازخورد رویکردهای اتخاذ شده را مشاهده کند، مدت زمانی در حدود 4 تا 6 ماه مورد نیاز است که در این مدت گروه مشاورین بین 20 تا 25 نفر روز در انجام پروژه مشارکت خواهند داشت

حوزه های مدیریت ریسک سازمانی در دامنه پروژه

ریسک استراتژیک، ریسک فرایند و عملیات ، ریسک مالی، ریسک سرمایه سازمانی

به اشتراک گذاری

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail